Βιβλίο Συναισθηματικά Κενός του Ψυχο-λόγου (Γιώργου Κωνσταντίνου)