Ακολουθήστε μας!

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Art Mix Master
Δώρα διαγωνισμού: 
Κιβώτια Mix Sancks, Camera Go Pro
Προθεσμία για συμμετοχή: 
26/6/2017 - 23:59
Διοργάνωση από: 
Tasty Snacks Greece
Δικαίωμα συμμετοχής: 
Ελλάδας

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία « TASTY FOODS ΑΒΓΕ.», με έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 22ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, με Α.Φ.Μ 094043325 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Γίνε Art Mix Master» (περαιτέρω «Διαγωνισμός») στους παρακάτω ιστοτόπους https://www.facebook.com/TastySnack... και instagram account https://www.instagram.com/tastysnacksgr (περαιτέρω «Ιστότοποι»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «THE FLYING POT Ε.Ε», με έδρα στην Παραδείσου 51, ΤΚ 15125, στο Μαρούσι Αττικής (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρία»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται
α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,
β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και
γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται να συμμετάσχει και είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο φάσεις.
H διάρκεια διεξαγωγής της πρώτης φάσης του διαγωνισμού είναι από τη Παρασκευή 12/05/2017, και ώρα 12.00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την Παρασκευή 9/06/2017, και ώρα 11.59.
Η διάρκεια διεξαγωγής της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού είναι από τη Δευτέρα 12/06/2017 και ώρα 12:00 έως και την Παρασκευή 23/06/2017 και ώρα 11:59.
Ως λήξη του Διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι περιγραφόμενες κατωτέρω στον όρο 5 του διαγωνισμού διαδικασίες ανάδειξης των νικητών. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο.
4. Δώρα
Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:
Για την πρώτη φάση του διαγωνισμού, τα δώρα των οχτώ (8) νικητών που θα προκύπτουν εβδομαδιαία, όπως περιγράφεται περαιτέρω και στην παράγραφο 6, είναι από ένα (1) κιβώτιo με προιόντα Mix για τον κάθε νικητή.
Για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, το δώρο του ενός (1) νικητή είναι μία GoPro κάμερα.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
5. Τρόπος Συμμετοχής στον διαγωνισμό
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό για την πρώτη φάση πραγματοποιείται ως εξής: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτόν (εφεξής «συμμετέχοντες»), πρέπει είτε να:
μεταβούν στο διαδικτυακό ιστότοπο https://www.facebook.com/TastySnacksGreece/ και να ανεβάσουν το δικό τους Art Mix Master δημιούργημα κάτω από το σχετικό video, ή εναλλακτικά, να μεταβούν στο προσωπικό τους profile στο Instagram, να ανεβάσουν το δικό τους Art Mix Master χρησιμοποιώντας το hashtag #artMixMaster και κάνοντας mention το instagram profile των Tasty Snacks (@tastysnacksgr).
Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει παραπάνω από μία φορές, αυξάνοντας τις πιθανότητές του/της να κερδίσει. Σε κάθε κλήρωση ανάδειξης νικητών το κάθε προφίλ (Facebook ή Instagram) λαμβάνει μέρος μία φορά.
Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, όλες οι συμμετοχές της πρώτης φάσης, θα ανέβουν σε αντίστοιχο album στο Facebook profile https://www.facebook.com/TastySnacksGreece/ όπου το κοινό καλείται να αναδείξει το ένα (1) πιο δημοφιλές, με βάση τον αριθμό των reactions ανά δημοσίευση, δημιούργημα.
Καλώντας το κοινό και φίλους τους να ψηφίσουν μέσω των facebook reactions, οι συμμετέχοντες της πρώτης φάσης αυξάνουν τις πιθανότητες τους να μπουν στη μεγάλη κλήρωση για το δώρο της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού.
Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στην ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
6. Τρόπος ανάδειξης των νικητών του διαγωνισμού
Εν συνεχεία, εκ των παραπάνω συμμετοχών, θα επιλεγούν οι νικητές με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Για την πρώτη φάση του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) κληρώσεις, μία κάθε Παρασκευή, ξεκινώντας από την Παρασκευή 19/05 και ώρα 12.00, στα γραφεία του Διοργανωτή, από τις οποίες θα προκύπτουν δύο (2) νικητές, ένας από Facebook συμμετοχή και ένας από Instagram συμμετοχή, και δύο (2) επιλαχόντες.
Για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ο νικητής θα προκύψουν με βάση την πιο δημοφιλή σε reactions συμμετοχή.
Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει (α) όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και κάθε επισκέπτη του Ιστότοπου σχετικά με τα στοιχεία των εννιά (9) προσωρινά αναδειχθέντων νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στον Ιστότοπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του username τους όπως δηλώνεται κατά την υποβολή της συμμετοχής του και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τους ίδιους τους Νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος είτε στο Facebook Inbox τους ή στο Instagram Direct τους.
Ο Διοργανωτής οφείλει να επικοινωνήσει με τους εκάστοτε νικητές κάθε φορά, σε χρονικό διάστημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του κάθε αποτελέσματος.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε Νικητή εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι κάποια συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου του Διαγωνισμού. Εν συνεχεία, το δώρο παραχωρείται στους Επιλαχόντες, κατά σειρά ανάδειξης τους κατά την κλήρωση για την πρώτη φάση, και για τις επόμενες σε σειρά δημοτικότητας συμμετοχές για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Η επικοινωνία με τους Επιλαχόντες, αν και εφ’ όσον καταστεί αναγκαία, ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την οριστική απώλεια δικαιώματος απόκτησης του δώρου από τους αναδειχθέντες νικητές. Αν ούτε κάποιος από τους Επιλαχόντες μπορεί να βρεθεί σε διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη κτλ, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το δώρο ή να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση της.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,
(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5,
(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος.
7. Άρνηση αποδοχής των Δώρων-Ακύρωση Συμμετοχής
Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παραλαβής των Δώρων, οποιοσδήποτε νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να προσκομίσει αποδεικτικά της ταυτότητάς του και των ιδιοτήτων του (πχ. ηλικία), όπως δημόσια έγγραφα (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), ή δεν αποδεχτεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως του παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η συμμετοχή του προσώπου αυτού ακυρώνεται και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
8. Παραλαβή Δώρων
Μετά τη σχετική ειδοποίηση, οι νικητές θα μπορούν να λάβουν το δώρο τους είτε από τα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρείας «THE FLYING POT Ε.Ε», (Παραδείσου 51, ΤΚ 15125, στο Μαρούσι Αττικής) εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00π.μ. – 17:00μ.μ είτε με courier με χρέωση του Διοργανωτή εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της διεύθυνσής τους. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του νικητή και η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου θα λάβει και μία υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του δώρου, την οποία καλείται να υπογράψει και η οποία έπειτα διακρατείται στα γραφεία του Διοργανωτή.
9. Ευθύνη Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
10. Προσωπικά Δεδομένα.
Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/και η Διαφημιστική Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, που θα έχουν ήδη τότε εγγραφεί, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό την ίδια την ολοκλήρωση της εγγραφής και την χρήση των δεδομένων αυτών όπως περιγράφονται στους όρους εγγραφής, καθώς και την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους οι νικητές παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των στοιχείων (όνομα, επώνυμο) στο Διοργανωτή με σκοπό την προβολή του Διαγωνισμού και των νικητών οπουδήποτε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email), που αφορούν μόνο στην διεξαγωγή του Διαγωνισμού και ως την ολοκλήρωση αυτού, θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνο: 210 6834662 (με χρέωση) από κινητό και σταθερό ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mi@theflyingpot.gr
11. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Άννα Β. Ρήγα, Ακαδημίας 59, Αθήνα, 210 3636518 και έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο https://www.facebook.com/TastySnacksGreece/. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.
12. Πληροφορίες – Παράπονα
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6834662 (με χρέωση) από κινητό και σταθερό ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mi@theflyingpot.gr
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας